DAMES 5 SEPTEMBER

0

00

00

00

00

0
DAMES 5 OKTOBER                                                                         TOP

VEUSSEL 2

WOVO MALLE KWOVO MALLE K

WEK LOENHOUT 1WEK LOENHOUT 1

GELVOC 2GELVOC 2

KWB MEER 1KWB MEER 1

WOVO MALLE LWOVO MALLE L

VOLLEY NK  MERKSPLAS 2VOLLEY NK  MERKSPLAS 2

VC 't BLOKVC 't BLOK

VEUSSEL 2
DAMES 5 NOVEMBER                                                                       TOP

VEUSSEL 2

WEK LOENHOUT 1WOVO MALLE K

GELVOC 2WEK LOENHOUT 1

KWB MEER 1GELVOC 2

WOVO MALLE LKWB MEER 1

VOLLEY NK  MERKSPLAS 2WOVO MALLE L

VC 't BLOKVOLLEY NK  MERKSPLAS 2

VEUSSEL 2VC 't BLOK

WOVO MALLE K
DAMES 5 DECEMBER                                                                        TOP

VEUSSEL 2

KWB MEER 1WOVO MALLE K

WOVO MALLE LWEK LOENHOUT 1

VOLLEY NK  MERKSPLAS 2GELVOC 2

VC 't BLOK
DAMES 5 JANUARI                                                                           TOP

VEUSSEL 2

GELVOC 2WOVO MALLE K

KWB MEER 1WEK LOENHOUT 1

WOVO MALLE LGELVOC 2

VOLLEY NK  MERKSPLAS 2KWB MEER 1

VC 't BLOKWOVO MALLE L

VEUSSEL 2VOLLEY NK  MERKSPLAS 2

WOVO MALLE KVC 't BLOK

WEK LOENHOUT 1
DAMES 5 FEBRUARI                                                                         TOP

VEUSSEL 2

VC 't BLOKWOVO MALLE K

VEUSSEL 2WEK LOENHOUT 1

WOVO MALLE KGELVOC 2

WEK LOENHOUT 1KWB MEER 1

GELVOC 2WOVO MALLE L

KWB MEER 1VOLLEY NK  MERKSPLAS 2

WOVO MALLE LVC 't BLOK

VOLLEY NK  MERKSPLAS 2
DAMES 5 MAART                                                                              TOP

VEUSSEL 2

VOLLEY NK  MERKSPLAS 2WOVO MALLE K

VC 't BLOKWEK LOENHOUT 1

VEUSSEL 2GELVOC 2

WOVO MALLE KKWB MEER 1

WEK LOENHOUT 1WOVO MALLE L

GELVOC 2VOLLEY NK  MERKSPLAS 2

KWB MEER 1VC 't BLOK

WOVO MALLE L
DAMES 5 APRIL                                                                               TOP

VEUSSEL 2

WOVO MALLE LWOVO MALLE K

VOLLEY NK  MERKSPLAS 2WEK LOENHOUT 1

VC 't BLOKGELVOC 2

VEUSSEL 2KWB MEER 1

WOVO MALLE KWOVO MALLE L

WEK LOENHOUT 1VOLLEY NK  MERKSPLAS 2

GELVOC 2VC 't BLOK

KWB MEER 1
DAMES 5 MEI                                                                                   TOP        

KWB MEER 1

VEUSSEL 2WOVO MALLE L

WOVO MALLE KVOLLEY NK  MERKSPLAS 2

WEK LOENHOUT 1VC 't BLOK

GELVOC 2MEI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER JANUARI FEBRUARI MAART APRIL